Základní činnosti

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování služby

 1. a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • Nácvik v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služby, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích.
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • skupiny osobnostního rozvoje
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí
 • semináře
 • Týdenní nácvikový pobyt
 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí…
 • sociálně terapeutické aktivity
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • skupina osobnostního rozvoje
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • semináře
 • příručka
 • týdenní nácvikový pobyt
 1. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.).
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření.
 • Krizová intervence, psychoterapie.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • semináře a vzdělávací aktivity
 • sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • terapie
 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • skupina osobnostního rozvoje
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • týdenní nácvikový pobyt
 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • Předávání informací potřebných k integraci.
 • Poradenství.
 • Zprostředkování služeb.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • semináře
 • doprovázení
 • příručka
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi
 • síťová setkávání