O Poradenském centru

O Poradenském centru

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život, psychická nepohoda.

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Služby zajišťuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné, neanonymní a poskytované uživatelům v České republice, zejména v Pardubickém kraji.

 

Cílem Poradenského centra je uživatel, který

 • má informace a dovednosti v oblastech potřebných pro současný a budoucí samostatný život,
 • zná svá práva a povinnosti,
 • umí zvládat obtížné a náročné situace,
 • umí porozumět sobě a ostatním lidem.

 

 • partnerský přístup
 • přístupnost – služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc
 • dobrovolnost – uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany
 • individuální přístup
 • akceptování svobodné volby uživatele – uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
 • diskrétnost – veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
 • rovnost – na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
 • respekt – pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
 • profesionalita

 

Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc, podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí k jejich schopnostem a možnostem).

 

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří

 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby

a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život, psychická nepohoda.

Zájemce o služby Poradenského centra nelze přijmout v těchto případech:

 • Poradenské centrum neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny Poradenského centra.
 • Poradenské centrum nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
 • Zájemci byla v době kratší 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.